• Research article (journal)

    2020

    Rangaswamy, A., Moch, N., Felten, C., van Bruggen, G., Wieringa, J. E., & Wirtz, J. a. (2020). The Role of Marketing in Digital Business Platforms. Journal of Interactive Marketing, 51, 72–90.
    More details BibTeX DOI